Korupcijos prevencija

2012-06-05

     Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

     Siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.

     Korupcijos prevencijos priemonės:

• korupcijos rizikos analizė – institucijos veiklos analizė antikorupciniu požiūriu;
• kovos su korupcija programos rengimas bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas;
• teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
• nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
• visuomenės švietimas ir informavimas;
• informacijos pateikimas valstybės tarnautojų / juridinių asmenų registrams – pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus / juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus ir pan.;
• informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
• kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.