Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

2017-01-19

     Naujasis Statybos įstatymas numato galimybę kai kurių statinių statytojams pasirinkti statybos užbaigimo procedūrų atlikimo būdą. Pagal įstatymą statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą tam tikrais atvejais turi būti pateikta tvirtinti statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui. Tačiau vietoj šios procedūros statytojas gali atlikti pastatyto statinio ekspertizę.

     Naujų ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) statyba ar jų rekonstravimas užbaigiamas statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Kitų paskirčių neypatingųjų statinių, kurių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją, sąrašas pateiktas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 11 priede. Šiame priede nurodyta, kad, surašant deklaraciją, ją patvirtinant ir įregistruojant VTPSI, užbaigiama tokių paskirčių neypatingųjų pastatų arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba: garažų, sandėliavimo, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, sporto, kitos (fermų), kitos (ūkio), kitos (šiltnamių), kitos (sodų), gamybos, pramonės (tik gamybinių laboratorijų, kūrybinių dirbtuvių (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai). Tačiau yra išimčių (jos taip pat nurodytos minėtame STR 1.05.01:2017 priede), kai ir šių paskirčių neypatingųjų pastatų statyba užbaigiama surašant ne deklaraciją, bet statybos užbaigimo aktą.

     Visais atvejais, kai pagal teisės aktus statinio statyba gali būti užbaigta statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją, ją patvirtinant ir įregistruojant VTPSI, statytojas gali užsisakyti pastatyto statinio ekspertizę atestuotoje statinio ekspertizės įmonėje. Tokių įmonių sąrašas paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt. Nustatyta tvarka surašyta deklaracija su pridėtu ekspertizės aktu (su išvada, kad pastatytas statinys atitinka statinio projektą ir kitų teisės aktų reikalavimus) užregistruojama IS „Infostatyba“. Norint įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu pateikiama deklaracija su registracijos žyma ir statinio kadastro duomenų byla.

     Vis dėlto statytojui nusprendus Statybos įstatymo 28 straipsnyje ir STR 1.05.01:2017  11 priede nustatytais atvejais surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikti tvirtinti VTPSI, patartina tai daryti nuotoliniu būdu, IS „Infostatyba“ (https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos) užpildant atitinkamą prašymą.