Leidimai statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą

2016-09-05

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektus, tvarko išduotų leidimų apskaitą, sąrašą ir statistikos atskaitomybę, atlieka šių objektų statybos valstybinę priežiūrą.
Žemiau pateikiami duomenys apie leidimų išdavimą.
 

Eil. Nr.

Licencijų, leidimų, pažymėjimų, sertifikatų rūšis

Licencijos išduodamos (kam)

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją)

Teisės aktai, kuriuose yra išdėstytos jų išdavimo taisyklės bei nuorodos į jų tekstus

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija

 

1.


Leidimai statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą


Leidimai išduodami statytojui (užsakovui)


Reikalavimai ir teiktini dokumentai leidimui gauti yra nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnyje. Čia pateikta nuoroda į įstatymo aktualią redakciją (nuo 2015-01-01)


Leidimų išdavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165 

Leidimų išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-20 įsakymu Nr. 447


Už leidimo išdavimą atsakingas padalinys - Statybos valstybinės priežiūros skyrius. L. e. Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo pareigas Lina Staškevičienė, tel. (8 5) 207 4758

Leidimo išdavimui pateiktus dokumentus tikrina:

Vyr. specialistas Ramūnas Druktenis, tel. (8 5) 273 1770

Vyr. specialistas Mindaugas Kėrys, tel. (8 5) 207 4781