Teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

      Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

 

      Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 

      Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

      Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“

 

      Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai  

 

      Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas 

 

      Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas  

 

      Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai   

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 

      Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 

(Žin., 2007, Nr. 137-5624)

 

      Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341

   

     Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96

(Žin., 2007, Nr. 22-858)

          

      Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8

(TAR, 2014-01-06, Nr. 25)

 

      Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21

(TAR, 2014-01-22, Nr. 401)

 

      Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24

(TAR, 2014-01-24, Nr. 484)

 

     

   Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22

(TAR, 2017-01-10, Nr. 685)

       

      Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 450

(Žin., 2000, Nr. 94-2950)

 

      Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009

(TAR, 2014-01-22, Nr. 398)

 

      Teritorijų planavimo  normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7

(TAR, 2014-01-08, Nr. 91)

 

      Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos  aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-05-30 įsakymu Nr. D1-294

(Žin., 2008, Nr. 66-2516; TAR, 2014-11-28, Nr. 18139)

 

      Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262

(Žin., 2004, Nr. 83-3028)

 

      Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35

(Žin., 2004, Nr. 18-554; Žin., 2010, Nr. 28-1335)

    

      Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145

(TAR, 2014-02-17, Nr. 1621)

 

      Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų nustatymo tvarkos  aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.  lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540

(Žin., 2001, Nr. 95-3372)

 

      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636

    

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

 

     Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo  taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos  ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61

(Žin.,  2011, Nr. 11-487)

   

     Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683

(TAR, 2015-10-07, Nr. 14830)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

 

     Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312

(TAR, 2014-02-10, Nr. 1364)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 

     Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo  taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429

(Žin., 2004, Nr. 127-4581)

 

    Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d.  įsakymu Nr.D1-904/3D-844

(Žin., 2012, Nr. 131-6612; Žin., 2013, Nr. 138-6981)     

      

      Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40

(Žin., 2005, Nr. 14-450)

 

      Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo  taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513

(Žin., 2004, Nr. 149-5420)

 

     Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490

(Žin., 2004, Nr. 140-5148)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymai

 

    Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549

(Žin., 2006, Nr. 130-4924)

 

    Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d.
įsakymu Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632

(TAR, 2016-09-21, Nr. 23823)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

   Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 4-246/D1-341

(Žin., 2004, Nr. 103-3814)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

 

    Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322

(Žin., 2005, Nr. 81-2973)

 

   Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141

(TAR, 2017-01-24, Nr. 1346)

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymai

 

    Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus  2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160

 

     (ištrauka)

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų pavadinimaiĮmokų kodai

   II. Kiti mokesčiai ir įmokos, administruojami ne pagal Mokesčių administravimo įstatymą, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą

 

   Kitos baudos:

 

   Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus

6796