Teritorijų planavimo dokumentų registras

2013-04-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1123 redakcija) (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814) patvirtintų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (toliau – registro) nuostatų (toliau – Nuostatai) 2 punktu, registro paskirtis – registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektai yra patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai.

Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje registro duomenų bazėje (toliau centrinė duomenų bazė), kurią tvarko centrinė registro tvarkymo įstaiga. Aplinkos ministerija yra vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

Registro duomenų teikėjai yra planavimo organizatoriai.

 

2. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

2.1. Centrinė registro tvarkymo įstaiga Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos registruoja registre teritorijų planavimo dokumentus, kuriuos patvirtina:

2.1.1. Lietuvos Respublikos Seimas (valstybės lygmens – LR teritorijos bendrasis planas; kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jų ir ap­sau­gos zo­nų ri­bų pla­nai – valstybinių kul­tū­ri­nių rezervatų, is­to­ri­nių nacionalinių parkų, jų apsaugos zonų ribų planai);

2.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės lygmens – į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytų teritorijų specialieji planai, nacionalinio lygmens specialieji planai, regiono lygmens specialieji planai; istorinių regioninių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių, jų apsaugos zonų ribų planai, na­cio­na­li­nės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, jų apsaugos zonų ribų planai; saugomų vietovių, įrašytų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ir Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymo planai (planavimo schemos);

2.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliota institucija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų lygmens - nacionalinio lygmens specialieji planai, regiono lygmens specialieji planai, rajono lygmens specialieji planai, vietovės lygmens specialieji planai, kurių planavimo organizatoriai - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos).

2.2. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra registruoja registre teritorijų planavimo dokumentus, kuriuos patvirtina:

2.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (regiono lygmens apskrities teritorijų planavimo dokumentai –Apskričių bendrieji planai).

2.3. Savivaldybių administracijos registruoja registre teritorijų planavimo dokumentus, kuriuos patvirtina:

2.3.1. Savivaldybės taryba (savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas; savivaldybės teritorijos ar jos dalies specialieji planai, kuriuos organizuoja savivaldybės administracijos direktorius; detalieji planai);

2.3.2. Savivaldybės administracijos direktorius (detalieji planai);

2.3.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas (žemėtvarkos planavimo dokumentai – žemėtvarkos schemos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, žemės valdos projektai).

 

3. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

            Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo centrinei registro tvarkymo įstaigai arba registro tvarkymo įstaigai pateikia:

            3.1. vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintos formos prašymą (prašymo formą galite rasti skyriuje Prašymai ir jų formos.) įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą;

            3.2. dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;

            3.3. teritorijų planavimo dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;

            3.4. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476) (toliau – LKS-94 sistema), GIS forma.

            3.5. Centrinė registro tvarkymo įstaiga, gavusi 3.1 – 3.4 punktuose nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas juos patikrina. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka registro Nuostatų reikalavimus, centrinė registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti registro objektą. Centrinė registro tvarkymo įstaiga turi įregistruoti registro objektą per 6 darbo dienas. Priešingu atveju centrinė registro tvarkymo įstaiga sustabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo 3.1 – 3.4 punktuose nurodytų dokumentų gavimo apie tai raštu informuoja duomenų teikėją, nurodydama netikslumus ir reikalaudama juos ištaisyti.

            3.6. Registro duomenų teikėjui pateikus dokumentą, patvirtinantį duomenų patikslinimo faktą, duomenų registravimo procedūra tęsiama.

            3.7. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai centrinė registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti registro objektą, suteikia registro objektui unikalų kodą, suformuoja ir įrašo registro objekto duomenis į registro duomenų bazę.

            3.8. Įregistravusi registro objektą, centrinė registro tvarkymo įstaiga apie tai informuoja duomenų teikėją.

            3.9. Pasikeitus jau įregistruoto registro objekto duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti centrinei registro tvarkymo įstaigai pasikeitusius registro objekto duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu. Centrinė registro tvarkymo įstaiga, gavusi šiuos dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas įrašo pakeitimus į centrinę duomenų bazę ir informuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją ir registro duomenų teikėją apie registro objekto duomenų pakeitimą.

            3.10. Centrinė registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi, kad į centrinę duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ištaisyti netikslumus ir informuoti apie tai registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

            3.11. Asmenys, kurių duomenys tvarkomi registre, susipažinę su registre tvarkomais jų duomenimis, raštu turi teisę reikalauti centrinės registro tvarkymo įstaigos arba ištaisyti klaidingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis. Centrinė registro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi šiuos netikslumus, neatlygintinai informuoja apie tai asmenį per 3 darbo dienas.

            3.12. Registro objektas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas centrinei registro tvarkymo įstaigai arba registro tvarkymo įstaigai pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

 

4. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804; 2011, Nr. 65-3046).

Centrinė registro tvarkymo įstaiga išduoda pažymas ar kitus dokumentus dėl įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų, teikia centrinės duomenų bazės išrašus ir kitą informaciją pagal centrinės registro tvarkymo įstaigos patvirtintą tvarką.

Registro duomenys teikiami pagal:

            4.1. registro duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis;

            4.2. registro duomenų gavėjo prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis.

            Registro duomenų gavėjas, gaunantis registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartis ar prašymą, gali šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

            Registro duomenys neatlygintinai teikiami:

4.3. fiziniams asmenims – registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus;

4.4. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

4.5. mokesčių administravimo ir kitoms valstybės ir savivaldybių, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

                             Fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus nurodytuosius 4.3. – 4.5 punktuose, registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.