Statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas

STR 1.01.01:2005Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017Statinių klasifikavimas
Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių klasifikavimu

STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos produktų atitikties vertinimu, techninio vertinimo įstaigų paskyrimu ir kt.
STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos dalyvių atestavimu ir teisės pripažinimu
STR 1.02.09:2011
Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
Archyviniai teisės aktai, susiję su esamų statinių tyrimais, statinių avarijų tyrimais, statinių pripažinimu avariniais
STR 1.03.02:2008

Statybos produktų atitikties deklaravimas

STR 1.03.03:2013

Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai

STR 1.03.07:2017Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių naudojimu ir jų technine priežiūra
STR 1.04.02:2011
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.03:2012
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone
STR 1.04.04:2017Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projektavimu
Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projekto ekspertize ir statinio akspertize
STR 1.05.01:2017Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
Archyviniai teisės aktai, susiję su statybą leidžiančiais dokumentais, savavališkos statybos padarinių šalinimu
Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos užbaigimu
Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos darbais ir statinio statybos technine priežiūra
STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005
Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008
Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008
Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių energiniu sertifikavimu
STR 2.01.05:2003
Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.08:2003
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
STR 2.01.10:2007
STR 2.01.11:2012
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
STR 2.02.01:2004
STR 2.02.02:2004
STR 2.02.03:2003
Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.04:2004
Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.05:2004
Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.06:2004
Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.07:2012
Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
STR 2.02.08:2012
Automobilių saugyklų projektavimas
STR 2.02.09:2005
STR 2.02.11:2004

Šaldomieji pastatai ir patalpos

STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.03.03:2005
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003
Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.06:2005
Aliumininių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005
Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.09:2005
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.10:2005
Armocementinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.11:2005
Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.12:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.14:2005

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas

STR 2.05.15:2004

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.17:2005
Gruntinių medžiagų užtvankos
STR 2.05.18:2005
Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos
STR 2.05.19:2005
Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai
STR 2.05.20:2006
Langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.21:2016Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.01:1999
STR 2.06.02:2001
Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
STR 2.08.01:2004
STR 2.09.02:2005
STR 2.09.03:1999
Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija