Statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas

STR 1.01.01:2005Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017Statinių klasifikavimas
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių klasifikavimu

STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

*Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos produktų atitikties vertinimu, techninio vertinimo įstaigų paskyrimu ir kt.
STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos dalyvių atestavimu ir teisės pripažinimu
STR 1.02.09:2011
Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
*Archyviniai teisės aktai, susiję su esamų statinių tyrimais, statinių avarijų tyrimais, statinių pripažinimu avariniais
STR 1.03.02:2008

Statybos produktų atitikties deklaravimas

STR 1.03.03:2013

Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai

STR 1.03.07:2017Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių naudojimu ir jų technine priežiūra
STR 1.04.02:2011
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.03:2012
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone
STR 1.04.04:2017Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projektavimu
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statinio projekto ekspertize ir statinio akspertize
STR 1.05.01:2017Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statybą leidžiančiais dokumentais, savavališkos statybos padarinių šalinimu
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos užbaigimu
*Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statybos darbais ir statinio statybos technine priežiūra
STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005
Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008
Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008
Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
*Archyviniai teisės aktai, susiję su statinių energiniu sertifikavimu
STR 2.01.05:2003
Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.08:2003
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
STR 2.01.10:2007
STR 2.01.11:2012
Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
STR 2.02.01:2004
STR 2.02.02:2004
STR 2.02.03:2003
Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.04:2004
Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.05:2004
Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.06:2004
Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.07:2012
Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
STR 2.02.08:2012
Automobilių saugyklų projektavimas
STR 2.02.09:2005
STR 2.02.11:2004

Šaldomieji pastatai ir patalpos

STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.03.03:2005
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003
Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.06:2005
Aliumininių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005
Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.09:2005
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.10:2005
Armocementinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.11:2005
Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.12:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.14:2005

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas

STR 2.05.15:2004

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.17:2005
Gruntinių medžiagų užtvankos
STR 2.05.18:2005
Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos
STR 2.05.19:2005
Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai
STR 2.05.20:2006
Langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.21:2016Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.01:1999
STR 2.06.02:2001
Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
STR 2.08.01:2004
STR 2.09.02:2005
STR 2.09.03:1999
Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija