Elektroninė pranešimo forma


Pranešimai gali būti pateikti apie:

 

- Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;
- savavališkas statybas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Inspekcija nagrinėja „Karštąja linija“ gautus pranešimus tik tais atvejais, kai pranešama apie savavališkas statybas:

1. konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose;

2. paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose;

3. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje;

4. kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

5. valstybinėje žemėje;

6. miškų ūkio paskirties žemėje;

7. kai statomas ar rekonstruojamas ypatingas statinys;

8. ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais – kai yra realus griūties pavojus;

9. kai dėl pranešime nurodytos statybos jau buvo gauta fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundų ar pranešimų ir juos išnagrinėjus pasitvirtino nurodyti pažeidimai;

10. kai ankstesnių patikrinimų metu buvo nustatyta esminių statinio projekto sprendinių pažeidimų.


  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.